Seurakuntavaaliehdokkaista tiedottaminen

Luottamustoimi seurakunnassa on julkinen tehtävä. Myös luottamustoimeen pyrkiminen lähtee tästä periaatteesta. Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja, kun ne on toimitettu vaaliviranomaiselle. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta siltä osin, kuin se on julkinen. Kun media tai muu taho pyytää seurakunnalta ehdokastietoja, tiedot tulee lähtökohtaisesti antaa. Tietojen pyytäjän tulee yksilöidä, mitä tietoja hän haluaa, mutta perusteluja ei tarvitse esittää. Kirkollishallinnossa sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Kirkon vaalilainsäädännössä säädetään niistä toimenpiteistä, jotka kuuluvat vaalien lakisääteiseen tiedottamiseen. Vaalilautakunnat laativat 3.10. kokouksessaan hyväksytyistä ehdokaslistoista ehdokaslistojen yhdistelmän. Tähän yhdistelmään otetaan kaikkien vaaleissa ehdokkaana olevien tiedot. Ehdokaslistojen yhdistelmästä kuulutetaan ja kuulutuksesta ilmoitetaan lehdessä. Ehdokaslistojen yhdistelmä laitetaan seurakunnan ilmoitustaululle viimeistään 30.10. Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävänä myös äänestyspaikoissa, äänestyspaikkojen odotustiloissa ja äänestyskopeissa. Lakisääteisen tiedottamisen lisäksi seurakunnat voivat itse harkita, miten viestivät ja tiedottavat vaaleista. Vaaliviranomaisena seurakunnan tulee kuitenkin kohdella ehdokkaita tasapuolisesti. Tämä periaate tulee ottaa huomioon ehdokkaita markkinoitaessa.

Ehdokkaan suostumus-lomakkeella oleva kohta, jossa ehdokas on valinnut, salliiko hän yhteystietojensa luovuttamisen medialle, koskee vain yhteystietojen luovuttamista kirkon ulkopuoliselle medialle. Jos ehdokas on kieltänyt yhteystietojensa luovuttamisen, hänen yhteystietojaan ei anneta esimerkiksi haastateltavia ehdokkaita etsivälle toimittajalle. Kohta koskee vain yhteystietojen antamista ja tilanteita, joissa tietoja ei pyydetä julkisuuslain nojalla. Yhteystietojen luovuttamisen kieltäminen ei siis estä tietoja haluavia saamasta tietoja julkisista asiakirjoista.

Vaalikone

Vaalikoneeseen kirjautuminen ja kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista eikä ehdokkaan tietoja julkaista, jos hän ei osallistu vastaamiseen. Jokainen ehdokas saa vaalikoneeseen tunnuksen.

Ehdokaslistat seurakuntien verkkosivuilla

Ehdokaslistat ennen 3.10. ja ehdokaslistat 3.10. jälkeen

  • Jos vaalilautakunta on hyväksynyt kaikki ehdokaslistat kokonaisuudessaan jo 15. tai 16.9., tällöin ne voi julkaista jo nyt.
  • Jos osa listoista on hyväksymättä esim. ehdokkaiden vaalikelpoisuuden puutteiden vuoksi, suosituksena on, että odotetaan lisäselvityksen saamista ja listan hyväksymistä vaalilautakunnan kokoukseen 3.10. asti ja sen jälkeen kaikki listat voi julkaista. Suositus perustuu ehdokkaiden tasapuoliseen kohteluun.