Toimenpiteet sopuvaaliseurakunnissa

Demokraattisen vaalijärjestelmään kuuluu, että ensisijaisesti järjestetään vaalit. Sopuvaalit ovat kuitenkin mahdolliset kahdessa eri tilanteessa. Sopuvaalit tulevat kyseeseen, jos:

  1. Annetaan yksi hyväksytty ehdokaslista, jossa valitsijayhdistys asettaa varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet järjestykseen.
  2. Hyväksytyissä ehdokaslistoissa on ehdokkaita yhtä monta kuin on varsinaisia jäseniä toimielimeen valittava tai ainakin neljä viidesosaa valittavien määrästä. (KVJ 51 §).

Valitsijayhdistyksen tulee siinä tapauksessa, että annetaan vain yksi hyväksytty ehdokaslista, asettaa ehdokkaat perustamisasiakirjassa varsinaisiksi jäseniksi ja asettaa varajäsenet järjestykseen. Jos ehdokkaita ei ole perustamisasiakirjassa asetettu mainitulla tavalla, käydään vaali tämän hyväksytyn ehdokaslistan ehdokkaiden välillä.

Sopuvaalin edellytykset täyttyvät siinä tapauksessa, että useammassa kuin yhdessä hyväksytyssä ehdokaslistassa asetetaan ehdokkaita enintään yhtä monta kuin toimielimeen on valittava jäseniä. Esimerkiksi jos vaaleissa on asetettu yhteensä 19 ehdokasta kolmen eri valitsijayhdistyksen ehdokaslistoilta, ja kirkkovaltuustoon valitaan 19 jäsentä, on kyseessä sopuvaalit, ja kyseiset ehdokkaat tulevat valituiksi ilman äänestystä. Sopuvaaleista ei ole sen sijaan kysymys, jos hyväksytyissä ehdokaslistoissa asetetaan ehdokkaita mahdolliset nimetyt varajäsenet mukaan lukien enemmän kuin toimielimeen valitaan jäseniä.  

Jos kyseessä on edellä mainittu tilanne, niin vaalilautakunta toteaa, että kyseessä on kirkon vaalijärjestyksen 51 §:n mukainen tilanne, jolloin äänestystä ei panna toimeen. Sopuvaaliseurakunnissakin järjestetään ennakkoäänestys, joten siihen liittyvät järjestelyt ja päätöksenteko tulee hoitaa, vaikka oman seurakunnan äänioikeutetut jäsenet eivät voikaan äänestää. Kotiäänestystä ei järjestetä.

Kirkon vaalijärjestyksen 24 §:n 3 momentin mukaan sopuvaaliseurakunnissa tehdään lehti-ilmoitus ennakkoäänestysajoista ja -paikoista laadittavasta kuulutuksesta. Kuulutuksesta, josta ilmoitetaan lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. Kuulutusta ei pykälän sanamuodon perusteella tarvitse laittaa seurakunnan ilmoitustaululle. Kuulutuksessa voi kertoa, että ennakkoäänestys ei koske oman seurakunnan vaaleja.

Lisäksi tulee tehdä vaalikuulutus kirkon vaalijärjestyksen 38 §:n mukaisesti. Siinä ilmoitetaan, ettei äänestystä toimeenpanna.

 

Loppusyksyn 2022 toimenpiteet sopuvaaliseurakunnissa

Viimeistään 3.11.
Kuulutus ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista on ilmoitettava lehdessä. Kuulutuksien pohjana voi käyttää kirkkohallituksen malleja, joita tulee muokata oman seurakunnan tilanteeseen sopivaksi.

Ti 8.11. klo 9
Ennakkoäänestys alkaa vaalilautakunnan määräämissä paikoissa.

La 12.11. klo 18
Ennakkoäänestys päättyy.   

Viimeistään 12.11.
Vaalikuulutus on pantava seurakunnan ilmoitustaululle. Kuulutuksien pohjana voi käyttää kirkkohallituksen malleja, joita tulee muokata oman seurakunnan tilanteeseen sopivaksi.

Viimeistään 15.11.
Vaalikuulutus on viimeistään julkaistava lehdessä.

20.11.   
Vaalilautakunnan kokous, jossa

  1. vahvistetaan vaalin tulos. Pöytäkirjamalli tulee infosivuille viimeistään marraskuun alussa.
  2. ilmoitetaan vaalin tuloksesta kirkkovaltuustolle tai yhteiselle kirkkovaltuustolle ja seurakuntaneuvostolle sekä kullekin varsinaiseksi jäseneksi ja varajäseneksi valitulle.
  3. laaditaan ilmoitus seurakunnan ilmoitustaululle siitä, milloin vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa tai seurakuntatoimistossa sen aukioloaikoina.                

Viimeistään 28.11.
Ilmoitus siitä, että vaalipöytäkirja valitusosoituksineen on nähtävänä kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina, on pantava seurakunnan ilmoitustaululle ja pidettävä siinä 30 päivän ajan (28.12 saakka).